messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา
นายทองอินทร์ จันทรเสนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 084-9564439
นายสนิท ทรัพย์สุวรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 089-2090729
นายวิชัย สามัญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 087-9447590
นายลำไพ อันทะระบุตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 063-2241998
นายทองอินทร์ จันทรเสนา
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
โทรศัพท์ : 084-9564439
นายทองจันทร์ คำสี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-1404504
นายอดุลย์ วรรณกุล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 061-1635189
นางรัตนมณี กาจสวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 082-589305
นายจำรอง พรมกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 098-2035070
นายสนิท ทรัพย์สุวรรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-2090729
นางสาวชนาภรณ์ ไชยสุข
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
โทรศัพท์ : 088-6358189
นายเทวา ก้องเวหา
สมาชิก อบต.หมุู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 095-9298285
นายสังคม ผ่านชมภู
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 098-2065649
นายเลี่ยม บุตตอินทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 081-2026906

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า