องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
" งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด "
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ )
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 15 มีนาคม 2566
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาเติมคลอรีนและสารส้ม
ติดตามเด็กได้รับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์
ตรวจรับงานจ้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า และหมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
description งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
photo โครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
photo โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกุงทับม้า ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านน้อยหาญใจ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up เพจ facebook อบต.หนองกุงทับม้า
Page Facebook : Nongkungtabma- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

Facebook อบต.หนองกุงทับม้า

Page Facebook : ที่นี่ บ้านหนองกุงทับม้า - เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่

Facebook : ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong

Page Facebook : ที่นี่ วังสามหมอ - Tour Der Wang

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้3,375
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)16,619
ทั้งหมด 56,114


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สน.บถ.
29/05/2566
30/05/2566
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ