ชื่อเรื่อง : โครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รายละเอียด : ด้วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จะจัดทำโครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและ/หรือผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อพัฒนาให้ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และการฝึกปฏิบัติ การล้างผัก ล้างภาชนะ ล้างมือ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ หรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน กำหนดการจัดทำโครงการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มเป้ามาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร และ/หรือผู้สัมผัสอาหาร ที่อยู่มีร้านอยู่ในที่ตั้งในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือช่องทาง เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๖๘๔๙๙๗ ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รับจำนวนเพียง ๕๐ ท่านเท่านั้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงได้ว่าท่านผ่านการอบรม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม “การสุขาภิบาลอาหารของตำบลหนองกุงทับม้า” อีกทั้งท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารของให้ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยในลำดับต่อไป
ชื่อไฟล์ : VNuPBBrFri90944.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้