องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี...
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
" งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด "
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมทำถุงหอมสมุนไพร)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ )
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 15 มีนาคม 2566
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาเติมคลอรีนและสารส้ม
ติดตามเด็กได้รับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview9
photo ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview35
photo กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
photo กิจกรรมทำความสะอาดลานกิจกรรมหนองน้ำสาธารณะหนองกุงทับม้า
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (3ช่วง)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (สายทางลงวัดป่าวังน้ำเย็น)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up เพจ facebook อบต.หนองกุงทับม้า
Page Facebook : Nongkungtabma- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

Page Facebook : ที่นี่ บ้านหนองกุงทับม้า - เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989

สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้3,375
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)16,619
ทั้งหมด 56,114


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ