องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
นายเฉลิมชัย โสภาวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพร สายสมคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าเอกนุกุล ธรรมอาดุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
นายพงศธร ดวงศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกันธิมา สอนสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสันทะณา ศรีทองคำ
พนักงานวิทยุ
นายสายัณห์ ความหมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอำคา นามนนต์
คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน
นายอธิป ปักกะเต
พนักงานขับรถยนต์
นายอานนท์ จันดาเบ้า
คนงานทั่วไป
นายคำนึง ศรีสุข
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสามารถ ศิริธรรมมา
พนักงานดับเพลิง
นายบุญมี ศิริภักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายเทพฑิทักษ์ สอนสกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายจันทร์แสง พันธุระศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายเชิด นุกิจ
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป