messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 061-2132725
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 061-2132725
นายสุวิทย์ บุญสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 093-3582700
นายต้อย ทรัพย์พิพิษ
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ : 093-3582700
account_box สมาชิกสภา
นายทองอินทร์ จันทรเสนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 084-9564439
นายสนิท ทรัพย์สุวรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 089-2090729
นายวิชัย สามัญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 087-9447590
นายลำไพ อันทะระบุตร
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 063-2241998
นายทองอินทร์ จันทรเสนา
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2
โทรศัพท์ : 084-9564439
นายทองจันทร์ คำสี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-1404504
นายอดุลย์ วรรณกุล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 061-1635189
นางรัตนมณี กาจสวัสดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 082-589305
นายจำรอง พรมกุล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 098-2035070
นายสนิท ทรัพย์สุวรรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-2090729
นางสาวชนาภรณ์ ไชยสุข
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
โทรศัพท์ : 088-6358189
นายเทวา ก้องเวหา
สมาชิก อบต.หมุู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 095-9298285
นายสังคม ผ่านชมภู
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 098-2065649
นายเลี่ยม บุตตอินทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 081-2026906
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชัย สามัญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-9447590
นางสาวสุภาพร ศรีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทรศัพท์ : 09-98890191
นายสุวัฒน์ กำไรทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทรศัพท์ : 098-0130151
นายอาณัติ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทรศัพท์ : 084-9538330
นายแสงกล้า ชูลิขิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับต้น
โทรศัพท์ : 098-8242765
นางสาวสุภาพร ศรีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 09-98890191
นายกิตติชัย สุปัญบุตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น
โทรศัพท์ : 087-4245747
account_box สำนักปลัด
นางสาวสุภาพร ศรีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทรศัพท์ : 09-98890191
นายเฉลิมชัย โสภาวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเพ็ญพร สายสมคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าเอกนุกุล ธรรมอาดุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
นายพงศธร ดวงศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกันธิมา สอนสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสันทะณา ศรีทองคำ
พนักงานวิทยุ
นายสายัณห์ ความหมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอำคา นามนนต์
คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน
นายอธิป ปักกะเต
พนักงานขับรถยนต์
นายคำนึง ศรีสุข
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสามารถ ศิริธรรมมา
พนักงานดับเพลิง
นายบุญมี ศิริภักดิ์
พนักงานดับเพลิง
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นายสุวัฒน์ กำไรทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ระดับต้น
นางสาวมลฤดี ภูอ่าว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ภูอ่าว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวรุจิรา บุตตอินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจีรนันดา พรหมกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวสุภาวรรณ สีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรรณิศา วรรณกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีพร สอนสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอาณัติ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
นายสมพงษ์ วรรณกุล
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
นางสาววารุณี บุตรอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายแสงกล้า ชูลิขิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางสาวฉันทนี บุญชิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0831014564
นางสาวพนิดา โคทะนานิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวิลาสินี อะริยโคตร
ครู คศ.3
นางสาวยุพินภรณ์ อุ่นสิม
ครู ค.ศ.2
นางสาวกัลยา บุราณเดช
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.2
นางสาวนิติยา บุตตอินทร์
ครู คศ.1
ว่าง
ครู คศ.1
นางเอือมพร สอนสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขนันท์ ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอินธิรา มุงเคน
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุวัฒน์ จันทะนาม
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสรัณยา ร่มวาปี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทัศนี เดชสีดา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววิลาสิณี สิงห์แก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางอุไร ลาสองชั้น
พนักงานจ้างเหมา
นางยุพิณ วงศ์ศรีรักษา
พนักงานจ้างเหมา
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุภาพร ศรีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพิกุล หลานวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวภธนกฤต ศรีสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการเกษตร
นายกิตติชัย สุปัญบุตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า