องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
description งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
photo โครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
photo โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
photo โครงการ “หมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
photo โครงการบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกุงทับม้า ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
photo โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo รายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (คืนเงินเพิ่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
photo โครงการฝึกอบรมเเละซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
photo เอกสารแนบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอบต.หนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
find_in_page นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุดช่วงไตรมาสที่ 1 ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการออกบริการส่งน้ำอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาภัยแล้งและดับไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7