messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายแสงกล้า ชูลิขิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางสาวฉันทนี บุญชิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0831014564
นางสาวพนิดา โคทะนานิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวิลาสินี อะริยโคตร
ครู คศ.3
นางสาวยุพินภรณ์ อุ่นสิม
ครู ค.ศ.2
นางสาวกัลยา บุราณเดช
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.2
นางสาวนิติยา บุตตอินทร์
ครู คศ.1
ว่าง
ครู คศ.1
นางเอือมพร สอนสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขนันท์ ไชยราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอินธิรา มุงเคน
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสุวัฒน์ จันทะนาม
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวสรัณยา ร่มวาปี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวทัศนี เดชสีดา
พนักงานจ้างเหมา
นางสาววิลาสิณี สิงห์แก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นางอุไร ลาสองชั้น
พนักงานจ้างเหมา
นางยุพิณ วงศ์ศรีรักษา
พนักงานจ้างเหมา

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า