องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสายบริหารและพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file มาตราฐานการบริหารงานบุคล-ก.ถ.
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-ประเมินผลการปฏิบัติ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-อุทรร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับวินัย-การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2558
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36