องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสายบริหารและพนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview79

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file มาตราฐานการบริหารงานบุคล-ก.ถ. grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-ประเมินผลการปฏิบัติ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-อุทรร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์-เกี่ยวกับวินัย-การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-2558
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47